Foot Relaxing Massage

Bạn có thể bị kích cỡ của bộ đệm whole body, được phép định vị trí và không có một việc làm việc. Có chúng ít ít nhất một tên của cơ sở dữ liệu pampered. To pamper your feet and keep them strong and flexible, do massage everyday for a few minutes là tùy chọn.

A regular foot massage along with reflexology helps in promoting healthy physiological as well as physical health.

45 mins: 242.000 VND ($11) | 60 mins: 308.000 VND ($14) | 90 mins: 462.000 ($21)